ติดต่อ : 037-285-347

ขอติดตั้งมิเตอร์ประปา

 •  

  การขอติดตั้งมาตรวัดน้ำถาวร

  เอกสารที่ต้องนำมาติดต่อ

  1. สำเนาทะเบียนบ้าน(เจ้าบ้าน) หรือ สัญญาซื้อ ขาย, สัญญาเช่า
  2. สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าบ้าน) หรือ ของผู้ซื้อ, ผู้เช่า
  3. หนังสือรับรองบริษัท (ไม่เกิน 3 เดือน)
  4. ใบมอบอำนาจ (ติดอัตราอากรแสตมป์ 10 บาท)
  5. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
  6. แผนที่สถานที่ขอติดตั้ง (ถ้ามี)

  การขอติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว

  เอกสารที่ต้องนำมาติดต่อ

  1. โฉนดที่ดิน, ใบอนุญาตก่อสร้าง, สัญญาซื้อขาย
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ขอใช้น้ำ)
  3. สำเนาบัตรประชานชน (ผู้ขอใช้น้ำ)
  4. หนังสือรบรองบริษัท (ไม่เกิน 3 เดือน)
  5. ใบมอบอำนาจ (ติดอตราอากรแสตมป์ 10 บาท)
  6. สำเนาบัตรประชาชนผูรับมอบอำนาจ
  7. สัญาเช่า หรือใบผ่านที่ดิน (กรณีไม่ใช่เจ้าของที่ดิน)
  8. แผนที่สถานที่ขอติดตั้ง (ถ้ามี)

  การขอขยายเขตบริการใช้น้ำประปา

  เอกสารที่ต้องนำมา

  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. ผังบริเวณโครงการ
  4. สำเนาโฉนดที่ดิน

  ** ให้ผู้ที่มีความประสงค์ขอขยายเขตฯมายื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่กองการประปา จากนั้นเจ้าหน้าที่จะออกไปสำรวจประมาณการ เมื่อคำร้องได้รับการอนุมัติแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ขอฯมาชำระค่าธรรมเนียม หลังจากนั้นการประปาฯจะไปดำเนินการขยายเขตการใช้น้ำประปาให้ต่อไป


  การขอเปลี่ยนมาตรวัดน้ำประปาจากชั่วคราวมาเป็นถาวร

  เอกสารที่ต้องนำมา

  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาทะเบียนบ้านหลังใหม่
  4. สำเนาใบอนุญาตก่อสร้าง
  5. ใบเสร็จเงินประกันการใช้น้ำประปา
  6. ใบเสร็จค่าน้ำประปา

  **ให้ผู้ยื่นคำร้องฯนำเอกสารดังกล่าวมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ เมื่อคำร้องได้รับการอนุมัติแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้มารับเงินประกันคืนพร้อมดำเนินการแก้ไขให้เป็นมาตรวัดถาวรต่อไป


  การขอยกเลิกการน้ำประปา

  เอกสารที่ต้องนำมา

  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. ใบเสร็จเงินประกันการใช้น้ำประปา
  4. ใบเสร็จค่าน้ำประปา

  ** ผู้ใช้น้ำมีความประสงค์ขอยกเลิกการใช้น้ำ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ให้มายื่นคำร้องกับเจ้าหน้าที่ และต้องชำระหนี้ค้างค่าน้ำประปาทั้งหมด หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะดำเนินการถอดมาตรวัดน้ำกลับมา เมื่อคำร้องได้รับการอนุมัติแล้วจะแจ้งให้ผู้ใช้น้ำมารับเงินประกันคืน


  การขอโอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้น้ำประปา

  เอกสารที่ต้องนำมา

  1. สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับโอน
  2. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับโอน
  3. สำเนาหนังสือสัญญาซื้อขาย (กรมที่ดิน)
  4. สำเนาทะเบีบนบ้านหลังซื้อขาย
  5. สำเนาโฉนดที่ดิน
  6. ใบเสร็จค่าน้ำประปา 1 ใบ

  ** ผู้ประสงค์จะขอโอนเปลี่ยนชื่อให้นำเอกสารข้างต้นมายื่นคำร้องกับเจ้าหน้าที่ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปลี่ยนชื่อให้ในเดือนถัดไป


  การบริการเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าน้ำประปา

            กองการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม จะดำเนินการตัดเก็บค่าน้ำประปา ดังนี้

  1. จดเลขมาตรวัดน้ำ ทุกวันที่ 20-25 ของทุกเดือน
  2. เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกจัดเก็บค่าน้ำประปาในวันที่ 1-15 ของทุกเดือน
  3. วันที่ 6-20 ของทุกเดือน เป็นระยะเวลาเกินกำหนดออกจัดเก็บค่าน้ำแล้ว ให้ผู้ใช้น้ำเดินทางมาชำระค่าน้ำประปา ณ ที่ทำการกองการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม (ตึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
  4. วันที่ 21-25 ของทุกเดือน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการงดจ่ายน้ำ (ล็อกมิเตอร์) สำหรับผู้ที่ไม่มาชำระค่าน้ำประปาในระยะเวลาที่กำหนด
  5. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตัดมาตรวัดน้ำ ในกรณีที่ผู้ใช้น้ำไม่มาชำระค่าน้ำประปาเป็นระยะเวลา 2 เดือน ซึ่งหากผู้ใช้น้ำมีความประสงค์จะใช้น้ำต่อไป จะต้องเสียค่าธรรมเนียนการต่อกลับมาตรวัดน้ำและชำระหนี้ค่าน้ำประปาทั้งหมด

   

  อัตราค่าธรรมเนียมการขอติดตั้งมาตรวัดน้ำ และค่าน้ำประปา

  1. ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตใช้น้ำ

  ขนาดมาตร

  ค่าธรรมเนียม

  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

  รวม

  ½ นิ้ว

  1,000

  70

  1,070

  1 นิ้ว

  3,000

  210

  3,210

  2 นิ้ว

  20,000

  1,400

  21,400

   

  1. อัตราค่าน้ำและค่าบำรุงรักษามาตรวัดน้ำ

  ค่าบำรุงรักษามาตรวัดน้ำ

  10 บาท

  ค่าน้ำ

  หน่วยละ 6 บาท

   

  1. อัตราค่าต่อกลับกรณีถูกระงับการจ่ายน้ำ

  รายการ

  ค่าธรรมเนียม

  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

  รวม

  ค่าต่อกลับมาตรน้ำ

  250

  17.50

  267.50

   

  1. อัตราค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ กรณีมาตรวัดน้ำสูญหาย

  ขนาดมาตร

  ค่าธรรมเนียม

  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

  รวม

  ½ นิ้ว

  1,000

  70

  1,070

  1 นิ้ว

  3,000

  210

  3,210

  2 นิ้ว

  20,000

  1,400

  21,400

   

  1. อัตราค่าติดตั้งมาดตรวัดน้ำ กรณีขอยกเลิกการใช้น้ำชั่วคราว

  รายการ

  ค่าธรรมเนียม

  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

  รวม

  ค่าขอยกเลิกใช้น้ำ

  250

  17.50

  267.50

   

  1. ค่าปรับ กรณีทุจริตเกี่ยวกับการใช้น้ำประปา

  ค่าปรับกรณีทุจริต

  ไม่เกิน 10,000 บาท

   

 •  
 •