ติดต่อ : 037-285-347

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม กองการประปา

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

เรื่อง การบริหารกิจการประปา

พ.ศ. 2562

          โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ว่าด้วยการบริหารกิจการประปา เพื่อให้การบริหารระบบประปาหมู่บ้านที่ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การบริหารกิจการประปาและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาะประสิทธิผลสามารถให้บริการขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

           อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ องค์การบริหารส่นตำบลท่าตูม โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมและนายอำเภอศรีมมหาโพธิ จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้(คลิกตามลิ้ง)

/ ภาพ / ข้อมูล / ภาพ /% E0% B8% 82% E0% B9% 89% E0% B8% AD% E0% B8% 9A% E

0% B8% B1% E0% B8% 8D% E0% B8% 8D% E0% B8% B1% E0% B8% 95% E0% B8%

B4% E0% B8% 9B% E0% B8% A3% E0% B8% B0% E0% B8% 9B% E0% B8% B2.pdf