ติดต่อ : 037-285-347

ประวัติความเป็นมา

  ประวัติความเป็นมากองการประปา อบต.ท่าตูม
 

            พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้กำหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการการกระจายอำนาจฉบับที่2 พ.ศ.2549 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการสาธารณูปโภคให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ตามแผนปฏิบัติการดังกล่าวทำให้ระบบประปาหมู่บ้านทั้งแบบผิวดินและแบบบาดาลถูกถ่ายโอนให้เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่อำนาจในการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านยังเป็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน ในปี พ.ศ.2548 กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบว่าด้วยการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระเบียบเพื่อใช้ในการดำเนินการส่งเสริมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน

  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมมีระบบประปา ที่ได้รับการถ่ายโอนดังนี้  

 1. ประปาผิวดิน หมู่ที่ 1 บ้านท่าตูม  รับโอนจากกรมอนามัย
   
 2. ประปาบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านหนองคล้อ จำนวน 4 แห่ง รับโอนจากกรมทรัพยากรฯ
   
 3. ประปาผิวดิน หมู่ที่ 3 บ้านหลังถ้ำ  รับโอนจากกรมอนามัย
   
 4. ประปาบาดาล หมู่ที่ 4 บ้านบุยายใบ รับโอนจากกรมทรัพยากรฯ
   
 5. ประปาผิวดิน หมู่ที่ 5 บ้านช่องแคบ  รับโอนจากกรมโยธาธิการฯ
   
 6. ประปาผิวดิน หมู่ที่ 6 บ้านย่านนางวิ่ง  รับโอนจากกรมอนามัย
   
 7. ประปาบาดาล หมู่ที่ 7 บ้านโป่งไผ่ จำนวน 4 แห่ง รับโอนจากกรมทรัพยากรฯ
   
 8. ประปาผิวดิน หมู่ที่ 10 บ้านคลองรั้ง  รับโอนจากกรมโยธาธิการฯ