ติดต่อ : 037-285-347

วิสัยทัศน์/นโยบายการบริหาร

 วิสัยทัศน์ 

  • ให้บริการมีประสิทธิภาพ  เชื่อถือได้

 

 อำนาจหน้าที่ 

 ฝ่ายติดตั้งและงานซ่อมบำรุง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฎิบัติงานในหน้าที่ของงานติดตั้ง และงานซ่อมบำรุง

  1. งานสำรวจทำผังแนวท่อและประมาณการผู้ใช้น้ำ
  2. งานติดต่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำ
  3. งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมท่อประธานส่งน้ำ
  4. งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

 ฝ่ายการเงินและบัญชี มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฎิบัติงานในหน้าที่ของงานการเงินและบัญชี และงานจัดเก็บรายได้

  1. งานการเงินและบัญชีของกิจการประปา
  2. งานเก็บเงินจากผู้ใช้น้ำ
  3. งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย